2. Wonen en Ruimtelijk ordening

2.1 Bouwen en wonen

Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen

Voortgang van onze planning 1e rapportage:

Programma wonen
De gemeente Schagen heeft een grote ambitie op het gebied van nieuw te bouwen woningen. In het coalitieakkoord van de gemeente is opgenomen om in de periode 2022 tot 2026 te starten met de bouw van 1.600 wooneenheden. Dit is nodig om een belangrijke bijdrage te leveren aan het grote tekort aan woningen in Schagen.

Via het Programma Wonen wordt integraal sturing gegeven aan alle woningbouwprojecten. Er zitten op dit moment ongeveer 1.600 wooneenheden in de pijplijn voor de periode 2022-2025. Dit is een kritiek aantal, omdat er geen overcapaciteit beschikbaar is. Elke vertraging of wijziging kan zorgen voor het niet behalen van deze ambitie. De kans dat dit zich voordoet, is groot. Er zijn namelijk op dit moment veel invloeden die een negatieve impact hebben op onze woningbouwprojecten en daarmee op het behalen van deze doelstelling. Denk hierbij aan de netwerkproblemen van Liander, de rentestijgingen voor hypotheken, de (bijna) stilgevallen vraag naar duurdere woningen, de prijsstijgingen in de bouwmaterialen en de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit. Concreet zien we dat er (mogelijk) vertragingen ontstaan bij een aantal projecten door deze problemen: er is niet overal meer elektra-capaciteit bij Liander beschikbaar, de moeizame verkoop bij te koop staande woningbouwprojecten, vertraging door het niet tijdig kunnen starten met de bouw i.v.m. hoger uitgevallen aanbestedingen, ontwikkelaars die terug willen komen op afspraken in contracten, e.d.

In Q1 is er gestart met de bouw van 217 woningen en zijn er 24 woningen opgeleverd. Het grootste project dat is gestart is het project de Veldwachter in de stad Schagen, hier gaat het in totaal om 123 woningen.

Op 15 mei wordt uw raad over de voortgang van het gehele programma wonen geïnformeerd.

Via de prioritering worden op dit moment de projecten die het meest bijdragen aan de doelstelling als eerste opgepakt. Recentelijk is uw raad geïnformeerd over deze prioritering. Inmiddels is ook de gebiedsontwikkeling Schagen-Oost in een nieuwe fase gekomen. Hierover is uw raad ook geïnformeerd. Rond de zomer ontvangt uw raad een voorstel voor een kredietaanvraag. Voor Muggenburg Zuid kan de raad dit jaar ook een krediet aanvraag verwachten.

Via het Programma Wonen hebben we de afgelopen periode verder gewerkt aan het verbeteren van de monitoring, het op orde brengen van onze woningbouwprojecten conform projectmatig werken, zijn er meerdere ontwikkelvisies opgestart om ook voor de lange termijn voldoende bouwmogelijkheden te hebben in de gemeente. Hierbij wordt gekeken naar binnenstedelijke en locaties aan de randen van dorpen en wijken volgens de visiekaart van de Omgevingsvisie.

Woondeal 2.0

Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord hebben we met minister De Jonge de Woondeal 2.0 ondertekend. Hierin is afgesproken dat wij als regio Kop van Noord-Holland 7.400 woningen moeten bouwen tot 2030. Daarnaast omvat de Woondeal 2.0 een groot aantal vervolgafspraken die moeten worden uitgevoerd, waarvan de belangrijkste is om het bouwtempo te verhogen en sneller en meer woningen te bouwen. Een andere afspraak betreft het vanaf 2025 toegroeien naar een aandeel van 2/3 betaalbare woningen. Daarnaast wordt gestreefd naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. Dit betekent dat in de programmering minimaal 30% sociale huurwoningen opgenomen moet worden. Een andere afspraak is het uitwerken van een woonzorgvisie. Er wordt met de regio verkend of afspraken gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
Mogelijke financiële gevolgen worden regionaal in beeld gebracht en hierover wordt u op een later moment geïnformeerd dan wel gevraagd om budget beschikbaar te stellen.  

Woningmarktonderzoek
Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten in mei. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Het beschikbare budget is niet toereikend om de kosten voor het woningmarktonderzoek en het laten uitvoeren van de startersleningen te dekken. De overschrijding bedraagt ongeveer €15.000,-.  

We zetten in op groei van het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de totale woningvoorraad. Bij grotere projecten zoals in de omgevingsvisie gedefinieerd bouwen we minimaal 40% goedkope koop, - en/of sociale huurwoningen. Bij kleine projecten bouwen we gemiddeld, gedurende de coalitieperiode meer dan 30% goedkope koop, - of sociale huurwoningen.
Het bovenstaande uitgangspunt wordt bij nieuwe woningbouwprojecten als kader meegegeven en uiteindelijk in de intentie- en/ of anterieure overeenkomst vastgelegd. Bij kleine projecten werkt dit niet, i.v.m. de (zeer) beperkte omvang van het aandeel huurwoningen binnen een klein project. Hiervoor moet het sociaal vereveningsfonds gaan dienen, maar voor de tussenliggende periode is er geen alternatief voor handen.
Daarnaast zorgt het huidige kader waarin een percentage van 10% sociale huur bij nieuwbouw geldt (bij grote projecten) niet voor een toename van de totale huurvoorraad.

Groepen inwoners die samen willen bouwen in CPO-vorm stimuleren en faciliteren in nieuwe projecten. Bij startende projecten wordt geïnventariseerd of CPO’s die zich bij de gemeente gemeld hebben, een plaats kunnen krijgen in het project. We maken een meldpunt waar inwoners met CPO plannen zich kunnen melden. We stellen beleid op voor tiny houses.
Het beleid voor CPO is in 2022 vastgesteld. CPO-groepen kunnen zich conform deze regels melden. Tot op heden hebben zich nog geen nieuwe CPO-groepen aangemeld.
Het beleid Tiny Houses is opgesteld en ligt per 20 maart 2023 voor zienswijzen ter inzage.

Startersleningen
Er zijn 8 startersleningen verstrekt in Q1 ter waarde van in totaal 261.800 en tegen een gemiddelde hoofdsom van € 32.725. Het gemiddelde aantal verstrekte startersleningen lag in de jaren 2019 t/m 2022 op iets minder dan 12 per jaar.

Omzetten niet-vitale vakantieparken naar permanente bewoning.

Er zijn vier parken benaderd en aangewezen met de vraag of de eigenaren open staan voor het wijzigen van de bestemming. Voor park De Horn heeft het college besloten op 14 maart jl. te starten met een projectplan waarin nader wordt uitgewerkt welke doelen er precies behaald kunnen worden met welke planologische instrumenten, en dus te onderzoeken of de gemeente regie kan nemen om de situatie op het park om te buigen naar een duurzaam leefbare situatie .  

Voor andere parken worden gesprekken gevoerd met eigenaren, erfpachtnemers en VvE’s om zodoende de juiste informatie te verschaffen en eigenaren te faciliteren in het nemen van voor hen ingrijpende besluiten. We stellen een plan van aanpak op. De benodigde middelen maken we daarmee inzichtelijk.

We faciliteren voldoende kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten.
De gronden voor de huisvesting buitenlandse werknemers op de Lus worden in het tweede kwartaal overgedragen aan de initiatiefnemers. De verdere uitwerking van de zoekgebieden is nog niet gestart. We werken met WABO-vergunningen mee aan concrete aanvragen van derden.

Lasten, baten en saldo

9.898

76,0 %

12.316

76,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00