Home

Algemeen

Inleiding

 

Beste leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2023. In deze rapportage laten we zien hoe wij er financieel voor staan na de eerste 4 maanden van 2023.

Deze rapportage ziet er iets anders uit dan in het verleden. De begroting 2023 is aangepast van 4 domeinen naar 7 programma's. Het is daardoor niet mogelijk om tussen de domeinen uit eerdere begrotingen en de programma’s in de huidige begroting een vergelijking te maken. Deze eerste tussenrapportage heeft ook deze nieuwe indeling in programma’s.

Het jaar 2023 wordt een jaar met uitdagingen. Ondanks het positieve saldo van deze 1ste tussenrapportage. Vanuit de meerjarenbegroting 2022 hebben we een aantal taakstellingen die gerealiseerd moeten worden voor een bedrag van €2.280.000. Ook wordt er nog vanuit gegaan dat de extra kosten voor jeugdzorg voor een bedrag van €2.760.000 gedekt worden door het rijk. Daarnaast hebben we te maken met hoge indexatiecijfers. Jarenlang was de inflatie in Nederland laag. Sinds eind 2021 is dat niet meer het geval. Als gevolg daarvan zijn ook de indexatiecijfers gestegen.

Een opvallend voorbeeld hiervan is de bijstelling van de zorgkosten. Met zorgaanbieders worden namelijk in contracten afspraken gemaakt over de indexering van zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Dit betekent dat de budgetten voor de zorgkosten jeugd, WMO en participatie hier op aangepast moeten worden. Deze inflatiecorrectie werkt door naar2024 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met hogere indexeringen dan gebruikelijk. Op deze manier kunnen hogere uitgaven in 2023 gedekt worden.

De gemeente is eigenaar van tal van bezittingen, zoals gebouwen, grond, machines en infrastructuur. Die bezittingen worden activa genoemd. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie of daarvoor gevormde reserves. In een tussenrapportage worden de verschuivingen in kapitaallasten en onttrekkingen uit reserves opgenomen. Een verschuiving van een kapitaallast levert meestal een positief resultaat op. Door het uitlopen van de jaarrekeningcontrole en de gewenste kwaliteitsslag worden de verschuivingen van de kapitaallasten en veranderingen in de onttrekkingen uit reserves verwerkt in de tweede tussenrapportage 2023.

Verder stonden de eerste maanden van 2023 ook in het teken van een organisatieontwikkeling binnen onze organisatie. Sinds juni 2021 is er gewerkt aan dit organisatieontwikkelingstraject. Vorig jaar nam het college van burgemeester en wethouders een besluit over de grofstructuur. Hierbij ging het om een verandering in de hoofdlijnen van ons organogram: de managementlagen en de indeling van de domeinen. Begin 2023 heeft de directie een besluit genomen over de zogeheten fijnstructuur van de organisatie. Dit besluit ging over de plek van functies binnen de verschillende teams en taakvelden.

Deze pagina is gebouwd op 06/12/2023 20:07:48 met de export van 06/12/2023 19:57:00